Vergoedingen 2020

Rubriek Voorwaarden / beoordelingscriteria In mindering te brengen Drempel
1 %
Opmerkingen
5.A: Hulpmiddelen
Optisch Gedurende een periode van 3 kalenderjaren kunnen de kosten van aanschaf bril of lenzen tot een maximaal aanschafbedrag van € 350,- voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Onderhoudsmiddelen /vloeistoffen zijn uitgesloten.

 

Een door het Bestuur vastgesteld bedrag van € 225,- “verzekerbaar aandeel” (gebaseerd op de hoogst mogelijke vergoeding/korting die via een zorgverzekeraar kan worden verstrekt). Ongeacht of deze vergoeding is verstrekt; ja
Gehoor Via de basisverzekering kan een vergoeding tot maximaal 75% worden verstrekt. Door het Sociaal Fonds kan een tegemoetkoming in de voor eigen rekening blijvende kosten (eigen bijdrage 25%) worden verstrekt tot maximaal declarabel bedrag van € 450,- per gehoorhulpmiddel.

 

75% aanschafprijs; Ja
Rollator/rolstoel De aanschafkosten kunnen gedurende een periode van 3 kalenderjaren tot een maximaal bedrag van

€ 300,- voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

 

ja
Scootmobiel Mits er geen beroep op de WMO kan worden gedaan kan op basis van een medische verklaring voor de aanschaf van een scootmobiel een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt van 50% van het aanschafbedrag tot een maximaal aanschafbedrag van € 3.500, –

 

ja
Haarprothese Gedurende een kalenderjaar kunnen de kosten tot een maximaal aanschafbedrag van € 2.000, – voor een eventuele tegemoetkoming in aanmerking komen.

 

De hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering kan worden verstrekt (€ 600,-). (Ongeacht of deze vergoeding is verstrekt); Ja
Sta-op stoel Mits als medisch noodzakelijk voorgeschreven/geadviseerd kunnen de aanschafkosten eenmalig tot een maximaal bedrag van € 2.000, – in aanmerking komen voor een tegemoetkoming

 

a.       Gemiddelde aanschafprijs voor een fauteuil voor regulier gebruik (€ 450,-);

b.       De hoogst mogelijke vergoeding/korting die via de zorgverzekeraar kan worden verstrekt (€ 650,-). Ongeacht of deze vergoeding is verstrekt);

 

ja
Traplift Mits er geen beroep op de WMO kan worden gedaan kan op basis van een medische verklaring voor de aanschaf van een traplift een eenmalige tegemoetkoming worden verstrekt tot een maximaal aanschafbedrag van € 4.000, -.

 

ja
Bouwkundige aanpassingen Als medisch noodzakelijk geïndiceerde aanpassingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De hoogte van een eventueel toe te kennen bedrag is per situatie ter beoordeling door het bestuur.

 

ja
5.B: Alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen Medisch geïndiceerde alternatieve geneeskunde/ natuurgeneeskunde behandelingen + medicijnen kunnen gedurende een kalenderjaar tot een maximaal bedrag van € 500,- in aanmerking komen.

–          Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen zijn uitgesloten omdat deze via de zorgverzekering voor 100% voor vergoeding in aanmerking kunnen komen

 

 

 

 

Bij de berekening van de toekenning wordt als volgt gehandeld:

–          Consult komen tot een maximumtarief van € 70,- per consult in aanmerking. Hierop dient in mindering te worden gebracht de hoogst mogelijke vergoeding die mogelijk door een zorgverzekeraar kan worden verstrekt (€ 40,- per consult) tot maximaal € 840,- per kalenderjaar.

ja
5.C: Mondzorg
Vergoeding via zorgverzekering De voor eigen rekening blijvende kosten van noodzakelijke mondzorg kunnen eenmalig gedurende een periode van 2 aaneengesloten kalenderjaren tot een maximumbedrag van € 2.500, – per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

 

Ja
Geen vergoeding via zorgverzekering De behandelingskosten van noodzakelijke mondzorg kunnen eenmalig gedurende een periode van 2 aaneengesloten kalenderjaren tot een maximumbedrag van € 2.500, – per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

 

De hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering kan worden verstrekt is € 1.150, – per kalenderjaar. Ja
5.D: Geneeskundige zorg
Pedicure i.v.m. diabetes Gedurende een kalenderjaar kan een tegemoetkoming worden verstrekt tot een maximumtarief van € 30,- per consult, met een maximaal te declareren bedrag van € 250,- per kalenderjaar.

 

ja
Ooglaserbehandeling Eenmalig kunnen deze kosten, mits als medisch noodzakelijk geïndiceerd, tot een maximaal behandelingsbedrag van € 1.250, – per oog voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Een door het Bestuur vastgesteld bedrag van € 785,- “verzekerbaar aandeel” (gebaseerd op de hoogst mogelijke vergoeding/korting die via een zorgverzekeraar kan worden verstrekt). Ongeacht of deze vergoeding is verstrekt;

 

Ja
Psycho, manuele en oefentherapie Gedurende een kalenderjaar kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Consult tot een maximumtarief van € 60,- per consult in aanmerking tot een maximaal te declareren bedrag van € 1.000, – Een door het Bestuur vastgesteld bedrag van € 500,- “verzekerbaar aandeel” (gebaseerd op de hoogst mogelijke vergoeding/korting die via een zorgverzekeraar kan worden verstrekt). Ongeacht of deze vergoeding is verstrekt;

 

5.E: Reis en verblijfskosten Kosten voor het bezoeken van een gezinslid verblijvend – langer dan 14 aaneengesloten dagen – in een ziekenhuis of verpleeginrichting.
Reiskosten

 

 

 

 

 

Verblijfkosten

 

Parkeerkosten

Mits de reisafstand meer dan 25 KM enkele reis bedraagt kan voor ten hoogste 4 keer per week tot maximaal 6 weken een tegemoetkoming van € 0,19 per KM worden verstrekt. Verblijf langer dan 6 weken ter beoordeling door het bestuur.

 

€ 60,- maximaal per dag (tot maximaal € 1.000, -)

 

50% (tot een maximaal bedrag van € 75,-)

ja
5.G: Thuiszorg
Thuiszorg Voor noodzakelijk geïndiceerde thuiszorg kan een tegemoetkoming in de eigen bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 225,- per kalenderjaar. (Dit bedrag is gebaseerd op de wettelijk bepaalde ondergrens (12 perioden x € 19,-) ja
Intensieve thuiszorg, ernstige ziekte en/of terminale zorg Een tegemoetkoming van maximaal € 1.000, – (individueel ter beoordeling door het bestuur) nee
Buitengewone omstandigheden
Betreft alle bijzondere omstandigheden die steun noodzakelijk maken.

Op basis van een gemotiveerd verzoek ondersteund door een gekwalificeerd medisch advies waaruit de noodzaak blijkt kan het bestuur overwegen tot het verlenen van steun. In de overwegingen van het bestuur wordt eventueel ook getoetst of er via andere instanties (zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) een beroep is gedaan en het resultaat hiervan.

 

Aandachtspunt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Via de gemeente kunt u een beroep doen op de WMO.

Let hierbij op dat de reeds gemaakte kosten om een voorziening te realiseren, niet worden vergoed. De gemeente zal de aanvraag dan afwijzen.
Ook het fonds zal dan geen vergoeding toekennen, dus dien uw WMO-aanvraag altijd tijdig vooraf in bij de gemeente.