Vergoedingen

ALGEMEEN
 Aanvragen

 • In verband met de werklast van het bestuur het verzoek waar mogelijk de aanvragen te bundelen en eenmaal per jaar in te dienen.
  Uitgezonderd aanvragen waarbij het gaat om aanmerkelijke kosten of in noodgevallen.
 • Indiening van een rekening moet gebeuren uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
  Uitgezonderd een dwingende reden die eerder indienen verhinderde.
 • Aanvragen bij voorkeur indienen via deze website (declaratieformulier) of via het e-mailadres van het fonds.
 • Voorkom onnodige aanvragen: lees voor indiening onderstaande vergoedingsbepalingen en het reglement op deze website.
 • Contact bij voorkeur via e-mail info@sociaalfondsessent.nl.
 • Telefonisch contact wordt normaliter doorgeschakeld naar de voicemail; deze wordt enkele malen per week beluisterd. Spreek in de voicemail duidelijk naam en telefoonnummer in, dan wij nemen contact op.

Tegemoetkomingen

 • Tegemoetkoming vindt plaats op basis van aangeleverde officiële op naam gestelde nota’s en vergoedingsoverzichten.
 • * Uitgangspunt voor een aantal tegemoetkomingen is dat de deelnemer de hoogst mogelijke aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten. Als norm hanteert het fonds hierbij het Zilveren Kruis- of het VGZ-pakket. Dit geldt ook als er door de deelnemer bij een andere zorgverzekering een (aanvullende) verzekering is afgesloten. Zie toelichtingen onder ‘In mindering brengen ‘.
 • Het eigen risico van de zorgverzekering komt niet voor afzonderlijke tegemoetkoming in aanmerking.
 • Er is een vaste minimum eigen bijdrage (‘drempel’) van € 200 per kalenderjaar. Deze aftrek wordt eenmalig toegepast op alle toegekende tegemoetkomingen samen per kalenderjaar.
 • Er volgt geen tegemoetkoming als deze mogelijk is vanuit de Wmo of een andere instantie. Alleen bij een gedeeltelijke vergoeding of een gemotiveerde afwijzing kan alsnog een aanvraag bij het fonds ingediend worden.
 • De eigen bijdrage voor thuiszorg en/of Wmo komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het vastgestelde drempelbedrag.
 • Bij de bepaling van een tegemoetkoming voor een aantal vergoedingsposten wordt een aftrek toegepast. Dit betreft de reguliere kosten bij normale aanschaf (zoals bijvoorbeeld bij woningaanpassing).
 • Het aangepaste (onderstaande) vergoedingenoverzicht is in de eerste bestuursvergadering van 2024 vastgesteld.
CATEGORIE OMSCHRIJVING TEGEMOETKOMING IN MINDERING TE BRENGEN
Alternatieve geneeswijzen Behandelingen met alternatieve geneeskunde of natuurgeneeskunde kunnen tot een maximum van € 500,- per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
Dit betreft door zorgverzekeringen* erkende behandelingen en door hen geaccepteerde zorgaanbieders.
Per consult komt tot een maximumtarief van € 70,- in aanmerking.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die door de zorgverzekering* kan worden verstrekt: € 40,- per dag.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
Elektrische fiets Tegemoetkoming is alleen mogelijk met medische indicatie.
In dat geval worden alleen de extra kosten van aanpassing bovenop de reguliere aanschafprijs van een elektrische fiets meegenomen.
Het bestuur bepaalt per aanvraag de hoogte van de tegemoetkoming.
Er is geen tegemoetkoming voor onderhoud of reparatiekosten.
Gehoor hulpmiddelen (hoortoestellen) Via de basisverzekering wordt 75% per hoortoestel categorie 1 t/m 5 vergoed. De wettelijke eigen bijdrage is 25%.

Per hoortoestel komt maximaal 25% van de kosten voor een tegemoetkoming in aanmerking.
In de voor eigen rekening blijvende kosten (eigen bijdrage) kan per hoortoestel over een periode van drie jaar eenmaal een tegemoetkoming worden verstrekt tot een maximum van € 600,- (2023) en € 750,- (2024).

Er is geen tegemoetkoming voor schade aan of verlies van een gehoorhulpmiddel.

In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die door de zorgverzekering* kan worden verstrekt: 75% van de aanschafprijs.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
– Overige gehoorhulpmiddelen Voor de overige gehoorhulpmiddelen (zoals een oplaadstation of verbinding met telefoon en versterker) kan een tegemoetkoming worden toegekend. Dit kan alleen als ook een tegemoetkoming is toegekend voor een hoortoestel.
Maximaal komt 50% van de voor eigen rekening blijvende kosten voor tegemoetkoming in aanmerking.
Er is geen tegemoetkoming voor batterijen, onderhoudsmiddelen, nazorgpakketten en verzekeringspakketten.
Haarprothese De kosten van een haarprothese komen voor maximaal € 2.000, – per kalenderjaar voor een eventuele tegemoetkoming in aanmerking. In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering* kan worden verstrekt: maximaal € 600,-. Dit ongeacht of deze vergoeding daadwerkelijk is verstrekt.
* zie onder Algemeen
Mondzorg Uitgangspunt bij een tegemoetkoming mondzorg is dat deelnemers de hoogst mogelijke aanvullende (tandarts)verzekering hebben bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis of VGZ, ongeacht of en waar men daarvoor daadwerkelijk verzekerd is.
De boven dat bedrag voor eigen rekening blijvende kosten van noodzakelijke mondzorg kunnen tot een maximumbedrag van € 2.500,- per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
Het bestuur bepaalt per geval de hoogte van de tegemoetkoming.
In mindering: per kalenderjaar wordt standaard € 1.000 afgetrokken van het notabedrag. Indien de daadwerkelijk ontvangen vergoeding door de zorgverzekering* hoger is dan € 1000,- dan wordt dat bedrag afgetrokken.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
Optische hulpmiddelen Voor een complete bril, brillenglazen of lenzen wordt over een periode van drie jaar maximaal € 250,- als tegemoetkoming toegekend, ongeacht de hoogte van de aanschafkosten.
Als het eigen aandeel van de kosten lager is dan de maximale tegemoetkoming van € 250 worden deze lagere (werkelijke) kosten vergoed.Voor lenzen (bijvoorbeeld halfjaar­pakketten) gelden de kosten die in een (1) kalenderjaar worden gemaakt.
Er is geen tegemoetkoming voor onderhoudsmiddelen en -vloeistoffen.
 – Kunstlenzen Per lens komt maximaal 50% van de kosten voor tegemoetkoming in aanmerking. In mindering: vergoeding zorgverzekering*.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
Orthopedie
en
Podotherapie
Voor orthopedisch schoeisel en andere orthopedische hulpmiddelen geldt een tegemoetkoming van 50% voor de eigen bijdrage in de kosten, met een maximum van € 500,- per kalenderjaar.

Voor consulten en/of onderzoek voor orthopedie en/of podotherapie geldt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage in de kosten van maximaal € 70,- per consult en/of onderzoek. Hiervan komt 50% voor een tegemoetkoming in aanmerking.

In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die door een zorgverzekering* kan worden verstrekt.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
Pedicure Het betreft pedicurebehandelingen onder andere als gevolg van diabetes, storingen in het bewegingsapparaat, door ziekte, hoge leeftijd of optische problemen.
Pedicurebehandelingen komen voor maximaal 8 behandelingen per kalenderjaar voor tegemoetkoming in aanmerking, met een maximum van € 250,- per kalenderjaar. Per behandeling geldt een maximum tarief van € 40,-.
In mindering: vergoeding(en) door zorgverzekering*.
* zie onder Algemeen – tegemoetkomingen
Reiskosten bezoek Het betreft reiskosten voor het langer dan 14 dagen aaneengesloten bezoeken van een gezinslid verblijvend in een ziekenhuis of verpleeginrichting.
Mits de reisafstand meer dan 25 kilometer enkele reis bedraagt, kan voor ten hoogste 7 keer per week tot maximaal 6 weken een tegemoetkoming worden verstrekt. Als norm geldt de fiscaal vrijgestelde vergoeding van € 0,21 (2023) / € 0,23 (2024) per kilometer.
Reiskosten bezoek bij verblijf langer dan 6 weken zijn ter beoordeling door het bestuur.
– Parkeerkosten bezoek In bijzondere gevallen is ter beoordeling van het bestuur een tegemoetkoming mogelijk.
– Verblijfskosten bezoek In bijzondere gevallen is ter beoordeling van het bestuur een tegemoetkoming mogelijk.
– Reiskosten naar specialist / voor specialistische behandeling Bij bezoek aan een specialist, fysiotherapeut e.d. wordt geen tegemoetkoming reiskosten verstrekt.
Bij behandelingen in een specialistische kliniek op zeer grote afstand van de woonplaats beoordeelt het bestuur per aanvraag of er een tegemoetkoming verstrekt wordt.
Basis daarbij is de tegemoetkoming conform regeling Reiskosten bezoek.
Traplift Een traplift dient via de Wmo te worden aangevraagd. Indien deze door bijzondere omstandigheden niet of niet volledig door de Wmo wordt vergoed kan eenmalig een tegemoetkoming worden toegekend. Dit ter beoordeling door het bestuur.
Bij toekenning komt alleen een traplift naar de 1e verdieping in aanmerking.
De maximale tegemoetkoming van de voor eigen rekening blijvende kosten is 50% van het notabedrag dan wel 50% van het eigen aandeel in de kosten, tot een maximum van € 4.000,-
Verhuiskosten / woningaanpassing Tegemoetkoming is alleen mogelijk met medische indicatie.
In dat geval komen de kosten van vloerbedekking en gordijnen voor tegemoetkoming in aanmerking.
De maximale tegemoetkoming is 50% van de kosten met een maximum van € 750,-.
Voedingssupplementen
en
Diëten
Tegemoetkoming voor voedingssupplementen is alleen mogelijk met medische indicatie.
In dat geval is er een maximum tegemoetkoming van € 500,- per kalenderjaar.Tegemoetkoming voor diëten (glutenvrij, zoutarm) is alleen mogelijk met medische indicatie.
In dat geval is er een tegemoetkoming van 50% van de kosten met een maximum van € 500,- per kalenderjaar.
 Overige voorwaarden
Buitengewone omstandigheden Dit betreft alle buitengewone omstandigheden die (financiële) steun noodzakelijk maken.
Een aanvraag gebeurt op basis van een gemotiveerd (schriftelijk) verzoek dat, indien van toepassing, wordt ondersteund door een gekwalificeerd (medisch) advies waaruit de noodzaak blijkt.
Onder die voorwaarden kan het bestuur het verlenen van steun overwegen. Het bestuur toetst eventueel ook of er via andere instanties (zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo) een beroep is gedaan of kan worden gedaan op een vergoeding, en beoordeelt het resultaat daarvan.
Bij buitengewone omstandigheden zal het bestuur uit sociale overwegingen ook alle overige (medisch gerelateerde) kosten die binnen het betreffende jaar vallen meewegen bij de aanvraag voor een tegemoetkoming. Het betreft dan alleen kosten die voor eigen rekening blijven, niet zijnde het eigen risico in de zorgverzekering, en niet zijnde kosten waarvoor bij een andere instantie een vergoeding verkregen kan worden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aandachtspunt: via de gemeente kan een beroep worden gedaan op de Wmo.
Let op: dien een Wmo-aanvraag altijd tijdig vooraf in bij de gemeente. Reeds gemaakte kosten om een voorziening te realiseren worden via de Wmo niet vergoed. De gemeente zal de aanvraag dan afwijzen. Ook het fonds zal in dat geval geen tegemoetkoming toekennen.
Mocht de Wmo geen, of maar een deel van de aangetoonde noodzakelijke kosten vergoeden dan kan voor het restant een aanvraag gedaan worden bij het fonds. Voorbeelden hiervan kunnen zijn aanschaf traplift en het aanbrengen van noodzakelijke bouwkundige voorzieningen.
Minimum eigen bijdrage (‘Drempel’) Deze drempel is een aftrek die eenmalig wordt toegepast op alle door het fonds toegekende tegemoetkomingen samen over een kalenderjaar.
De drempel is vastgesteld op € 200,- per kalenderjaar.
Geen tegemoetkoming Geen tegemoetkoming wordt verstrekt voor:
fysiotherapie, hulpmiddelen als steunkousen en verbandmiddelen, reparatie van hulpmiddelen, kleine hulpmiddelen (w.o. wandelstokken), aanpassingen aan of in de woning (zoals toiletverhogers, beugels), onderhoudsmiddelen (o.a. voor lenzen), personenalarmering, batterijen of accu’s (o.a. voor hoorapparaten), verzekerings- en nazorgpakketten, afzonderlijk eigen risico-deel zorgverzekering, energiekosten, eigen bijdrage thuiszorg en Wmo.
Niet benoemde zaken zijn ter beoordeling bestuur.