Over ons – Sociaal Fonds Essent

‘De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de deelnemers als zij in omstandigheden geraken die deze steun noodzakelijk maken, en waarin andere instanties deze steun niet of niet voldoende kunnen verlenen, of niet geëigend  zijn deze steun te verlenen.’  (Statuten art. 3)

Het bestuur van het fonds bestaat geheel uit vrijwilligers. Alle werkzaamheden van het fonds worden door hen verricht. Redenen voor het bestuur om voortdurend  kritisch te kijken naar de organisatie van het fonds en met name naar het op een zo efficiënt mogelijke manier verwerken van de vele aanvragen.
Maatschappelijke ontwikkelingen spelen ook een rol en sociale wet- en regelgeving verandert regelmatig. Wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de regelgeving rond thuiszorg beïnvloeden ons vergoedingenbeleid. Ervaring leert dat diverse aanvragen die bij het fonds worden ingediend vallen onder de Wmo. Uitgangspunt is dat als er elders een tegemoetkoming voor te krijgen is, het fonds daar voor dat deel niet aan bijdraagt. Uitgezonderd als er door bovenmatige medische of aanverwante kosten sprake is van een onevenredig zware financiële belasting, dit ter beoordeling van het bestuur.

Jaarlijks beoordeelt het bestuur of de tegemoetkomingen nog voldoen aan de gestelde doelen en in hoeverre deze nog in lijn zijn met de kosten en de eigen bijdragen van de deelnemers. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op hulpmiddelen en diensten. Het bestuur past daar waar nodig of gewenst het vergoedingenbeleid op aan. Voor de zo uniform mogelijke uitvoering daarvan zijn richtlijnen opgesteld voor gelijksoortige, vergelijkbare aanvragen die veelvuldig voorkomen (zie overzicht vergoedingen).
Niet alles is echter te voorzien en daarom worden alle aanvragen binnen het bestuur besproken en wordt er, indien nodig, naar aanleiding daarvan nieuw beleid bepaald.
Zo willen we, met bovenstaande doelstelling in het achterhoofd, in blijven spelen op actuele ontwikkelingen, uniformiteit in behandeling nastreven, en alle deelnemers gelijkwaardig behandelen.