Werkwijze van het fonds

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die alle werkzaamheden van het fonds uitvoeren. Het bestuur hanteert de navolgende werkwijze om de werklast beheersbaar te houden en de continuïteit van het fonds te kunnen waarborgen

 1. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten moeten door indieners zoveel mogelijk per kalenderjaar verzameld worden.
 2. Bij het beoordelen van de aanvragen gaat het altijd om kosten gemaakt binnen een kalenderjaar. Daarom is het logisch de (verzamelde) aanvragen in december van het betreffende jaar of in januari van het jaar daarop in te dienen, behalve uiteraard als nota’s later binnenkomen. Voor buitengewoon hoge eigen kosten kan altijd, ook door het jaar, een (extra) aanvraag ingediend worden.
 3. Indiening van een rekening moet plaats hebben uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
 4. De eigen bijdrage voor tegemoetkomingen per kalenderjaar (drempel) is vastgesteld op € 200,-.
 5. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen en past die aan voor hetgeen als maatschappelijk verantwoorde, zelf te dragen eigen kosten gezien worden. De eigen bijdrage voor thuiszorg en/of WMO komt niet meer voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het vastgestelde drempelbedrag.
  Uitgangspunt is dat het fonds een ondersteuning voor met name buitengewone (ziekte)kosten biedt.
 6. Mocht een deelnemer in een jaar door buitengewone omstandigheden geconfronteerd worden met zeer hoge (medische) kosten dan wegen alle betreffende kosten die op dat kalenderjaar betrekking hebben mee in de besluitvorming over vergoeding door het bestuur.
 7. Waar mogelijk dienen deelnemers (of vertegenwoordigers daarvan) de aanvragen inclusief alle bijlagen via de website bij het fonds in te dienen. Het versturen van bijlagen via het aanvraagformulier op de website heeft een beperkte capaciteit. Als de bijlages te groot blijken kunnen deze per mail opgestuurd worden (info@sociaalfondsessent.nl).
 8. Het is ook mogelijk om de aanvragen per post in te dienen. Als er geen aanvraagformulier ter beschikking is dan graag de aanvraag omschrijven en voorzien van de nodige bewijsstukken opsturen naar:
  Sociaal Fonds Essent p/a
  Karthuizerlaan 8, 6042 NB  Roermond
  of
  Ds. Theodor Fliednerstraat 211, 5631 MD  Eindhoven