Werkwijze van het fonds

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die alle werkzaamheden van het fonds uitvoeren.

Het bestuur hanteert op hoofdlijnen de navolgende werkwijze. Dit om de werklast beheersbaar te houden en de continuïteit van het fonds te kunnen waarborgen.
Het reglement van het fonds is hierbij leidend.

 1. Om een aanvraag te kunnen indienen dient men deelnemer te zijn in het Sociaal Fonds Essent. Dit moet blijken uit de ledenadministratie van het Fonds (deelnemersbestand) en uit de financiele administratie door betaling van de deelnemersbijdrage aan het Fonds.
 2. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten moeten door indiener(s) zoveel mogelijk over een kalenderjaar verzameld worden. Alleen originele tenaamgestelde en gedateerde rekeningen en kostenoverzichten worden geaccepteerd.
 3. Bij het beoordelen van aanvragen gaat het altijd om kosten gemaakt binnen een kalenderjaar. Dien derhalve de (verzamelde) aanvragen in december van het betreffende jaar in, of in januari van het jaar daarop, behalve uiteraard als nota’s pas later binnenkomen. Voor buitengewoon hoge eigen kosten kan altijd, ook door het jaar, een (extra) aanvraag ingediend worden.
 4. Indiening van een rekening moet plaats hebben uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
 5. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen (vergoedingen) en past die aan. De aanpassingen worden onder andere gerelateerd aan wat als maatschappelijk verantwoorde, zelf te dragen eigen kosten worden gezien. Uitgangspunt is dat het fonds een ondersteuning biedt voor met name buitengewone (ziekte)kosten.
 6. Mocht een deelnemer in een jaar door buitengewone omstandigheden geconfronteerd worden met zeer hoge (medische) kosten voor eigen rekening, dan weegt het bestuur in de besluitvorming over vergoeding alle betreffende kosten mee die op dat kalenderjaar betrekking hebben.
 7. De eigen bijdrage voor thuiszorg en/of WMO komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het vastgestelde drempelbedrag.
 8. Voor het kunnen doen van uitkeringen heeft het fonds correcte deelnemersgegevens nodig. Geef daarom tijdig mutaties in rekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling van de rekening door via het mutatieformulier.
 9. Deelnemers (of vertegenwoordigers daarvan) dienen waar mogelijk de aanvragen, inclusief alle bijlagen, in via deze website. Het versturen van bijlagen via het declaratieformulier op de website heeft een beperkte capaciteit. Als een aanvraag via de website niet mogelijk is, of omdat de bijlages te groot blijken kunnen deze per e-mail gestuurd worden (info@sociaalfondsessent.nl).
 10. Een aanvraag per post indienen is ook mogelijk. De aanvraag dan voorzien van de benodigde gegevens omschrijven conform het declaratieformulier op deze website, en samen met de nodige bewijsstukken (nota’s etc.) opsturen naar:
  Sociaal Fonds Essent p/a
  Karthuizerlaan 8
  6042 NB  Roermond
  of Sociaal Fonds Essent p/a
  Ds. Theodor Fliednerstraat 211
  5631 MD  Eindhoven