Werkwijze van het fonds

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Om de werklast beheersbaar te houden en de continuïteit van het fonds te kunnen waarborgen heeft het bestuur voor de navolgende werkwijze gekozen:

  1. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten moeten door indieners zoveel mogelijk per kalenderjaar verzameld worden.
    Bij het beoordelen van de aanvragen gaat het altijd om kosten gemaakt binnen een kalenderjaar. Daarom is het logisch de aanvragen in december van het betreffende jaar of in januari van het jaar daarop in te dienen, uiteraard behalve als nota’s veel later binnenkomen. Voor buitengewoon hoge eigen kosten kan altijd ook door het jaar een (extra) aanvraag ingediend worden.
  2. Ingaande 1 januari 2022 is een vast eigen bijdrage (‘drempel’) van € 200 vastgesteld (2021: € 300). Voordat tot een uitkering wordt overgegaan, wordt dus altijd € 200 (2021: € 300) als vaste eigen bijdrage gezien. Dit bedrag wordt per kalenderjaar standaard eenmaal in mindering gebracht op alle bedragen samen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het fonds.
  3. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen en past die aan voor hetgeen als maatschappelijk verantwoorde, zelf te dragen eigen kosten gezien worden. De eigen bijdrage voor thuiszorg/WMO komt niet meer voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het vastgestelde drempelbedrag.
    Uitgangspunt is dat het fonds een sociaal vangnet voor met name buitengewone (ziekte)kosten is.
  4. Mocht een deelnemer in een jaar door buitengewone omstandigheden geconfronteerd worden met zeer hoge (medische) kosten dan wegen alle betreffende kosten die op dat kalenderjaar betrekking hebben mee in de besluitvorming over vergoeding door het bestuur.
  5. Waar mogelijk dienen deelnemers (of vertegenwoordigers daarvan) de aanvragen inclusief alle bijlagen via de website bij het fonds in te dienen. Het versturen van bijlagen via het aanvraagformulier op de website heeft echter een beperkte capaciteit. Als de bijlages te groot blijken kunnen deze per mail opgestuurd worden (info@sociaalfondsessent.nl).