Werkwijze van het fonds

Teneinde de werklast voor het bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, beheersbaar te houden en de continuïteit van het Fonds te kunnen waarborgen heeft het bestuur tot navolgende aanpassingen besloten:

  1. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten moeten voortaan door indieners per kalenderjaar verzameld worden. Omdat het bij het beoordelen van de aanvragen altijd gaat om kosten gemaakt binnen een kalenderjaar is het logisch de aanvragen in december van het betreffende jaar of januari van het jaar daarop in te dienen, behalve natuurlijk als nota’s veel later binnenkomen. Mocht iemand door het jaar buitengewoon hoge eigen kosten krijgen dan kan natuurlijk altijd ook door het jaar een (extra) aanvraag ingediend worden.
  2. Om de beoordeling van aanvragen door de deelnemers te vereenvoudigen en de werklast voor het bestuur te verlagen is besloten ingaande 1 januari 2021 de 1% drempel van het belastbaar gezinsinkomen te vervangen door een vast drempelbedrag van € 300,-. Voordat tot een uitkering overgegaan wordt, wordt dus altijd € 300,- als eigen bijdrage gezien.
  3. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen en past die aan hetgeen als maatschappelijk verantwoorde eigen kosten gezien worden. Uitgangspunt is dat het Fonds een sociaal vangnet voor met name buitengewone ziektekosten is. De eigen bijdrage voor thuiszorg/WMO, komt ingaande 2021 niet meer voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het drempelbedrag van € 300,-.
  4. Mocht een deelnemer in een jaar door buitengewone omstandigheden geconfronteerd worden met zeer hoge medische kosten dan zullen we alle medische kosten die op dat kalenderjaar betrekking hebben meewegen in de besluitvorming door het bestuur.
  5. Tenslotte verzoekt het bestuur de deelnemers waar mogelijk aanvragen altijd per mail in te dienen. Dit vergemakkelijkt voor het bestuur de afhandeling van de aanvragen en beperkt de kosten.