Werkwijze van het fonds

Teneinde de werklast voor het bestuur, dat volledig uit vrijwilligers bestaat, beheersbaar te houden en de continuïteit van het Fonds te kunnen waarborgen heeft het bestuur tot navolgende aanpassingen besloten:

  1. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten moeten voortaan door indieners per kalenderjaar verzameld worden.
    Bij het beoordelen van de aanvragen gaat het altijd om kosten gemaakt binnen een kalenderjaar. Daarom is het logisch de aanvragen in december van het betreffende jaar of in januari van het jaar daarop in te dienen, behalve natuurlijk als nota’s veel later binnenkomen. Voor buitengewoon hoge eigen kosten kan uiteraard altijd ook door het jaar een (extra) aanvraag ingediend worden.
  2. Ingaande 1 januari 2021 is de 1% drempel van het belastbaar gezinsinkomen vervangen door een vast drempelbedrag van € 300,-. Voordat tot een uitkering wordt overgegaan, wordt dus altijd € 300,- als vaste eigen bijdrage gezien.
  3. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen en past die aan aan hetgeen als maatschappelijk verantwoorde draagbare eigen kosten gezien worden. De eigen bijdrage voor thuiszorg/WMO, komt ingaande 2021 niet meer voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het drempelbedrag van € 300,-.
    Uitgangspunt is dat het fonds een sociaal vangnet voor met name buitengewone ziektekosten is.
  4. Mocht een deelnemer in een jaar door buitengewone omstandigheden geconfronteerd worden met zeer hoge (medische) kosten dan wegen alle (medische) kosten die op dat kalenderjaar betrekking hebben mee in de besluitvorming van vergoeding door het bestuur.
  5. Waar mogelijk dienen deelnemers (of vertegenwoordigers daarvan) de aanvragen inclusief alle bijlagen per e-mail bij het fonds in te dienen. Het versturen van bijlagen via het aanvraagformulier heeft een beperkte capaciteit.