Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Beste deelnemers van het Sociaal Fonds Essent,

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat het fonds na een roerige periode, ontstaan door het plotselinge vertrek van onze secretaris, de organisatie weer op orde heeft. De administratie is helemaal opnieuw ingericht en de website is compleet vernieuwd, ook de werkverdeling binnen het bestuur is verbeterd. Dat alles in de verwachting dat de deelnemers daar weinig hinder van hebben ervaren. Waar mogelijk wil het bestuur zoveel mogelijk aanvragen via deze website of via e-mail afhandelen, en ook de postbus zal in de loop van het jaar 2022 worden opgeheven. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. Met deze maatregelen verwachten wij dat de continuïteit van het fonds op de lange termijn beter geborgd is.

De vacature in het bestuur, ontstaan door het vertrek van de secretaris, is in 2021 ook weer opgevuld. Caroline Pijnenburg (medewerkster en lid van de COR van Essent) is bereid gevonden het bestuur te versterken en vervult de functie van plv. penningmeester/ plv. secretaris.

We zien dat het aantal deelnemers door de jaren vooral door natuurlijk verloop helaas verder afneemt, de vergijzing eist zijn tol. Vanuit Essent en RWE Generation komen er weinig nieuwe leden bij. Het bestuur wil extra communicatie stimuleren naar medewerkers in actieve dienst bij Essent en RWE om hen te attenderen op het bestaan en de doelen van het fonds. Hoofddoel voor ons als bestuur blijft uiteraard onze inzet voor allen die nu lid zijn van het fonds.

De mogelijke tegemoetkomingen voor 2022 zijn doorgelicht. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht. We hebben besloten het bedrag dat per kalenderjaar standaard in mindering gebracht wordt op de door het bestuur toegekende tegemoetkomingen (de ‘drempel’) ingaande 1 januari 2022 te verlagen naar € 200. Daarnaast is een aantal mogelijke tegemoetkomingen verhoogd. Onder het tabblad vergoedingen op deze website is te zien wat dat voor 2022 concreet betekent.

De deelnemersbijdrage blijft ook in 2022 ongewijzigd € 12,- per jaar. Deze wordt begin van het jaar automatisch geïncasseerd.

Namens het bestuur,
Wim Rijks (voorzitter)