Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Beste deelnemers aan het Sociaal Fonds Essent,

Ledenbijdrage verlaagd
De deelnemersbijdrage stond jarenlang op € 12 per jaar. Gezien de sterk toegenomen kosten voor levensonderhoud en de recente hogere rentetarieven voor de spaarrekeningen van het fonds heeft het bestuur besloten om de deelnemersbijdrage met ingang van 2024 te verlagen naar € 6 per jaar. Dit geldt voor een periode van minimaal 3 jaar.
De aangepaste bijdrage wordt begin van het jaar automatisch door het fonds geïncasseerd.

Functioneren Fonds
Vanuit professioneel oogpunt kijkt het bestuur met een goed gevoel terug op het achterliggend jaar. Veel aanvragen kwamen, zoals ook de bedoeling is, binnen via de website of per e-mail. Ook de communicatie daarover met de deelnemers verliep goed. Een groot deel van de aanvragen heeft ook tot vergoedingen geleid. Het merendeel van de bestuursvergaderingen vond online plaats waarmee we ook onze positieve bijdrage leverden aan de kostenbeheersing voor het fonds en aan de milieuproblematiek.

Het aantal deelnemers aan het fonds is ook over 2023 weer verder afgenomen. Helaas veelal veroorzaakt door natuurlijk verloop (overlijden). Vanuit Essent en RWE Generation komen er weinig nieuwe leden bij. Het bestuur blijft met extra communicatie (o.a. via de lokale medezeggenschap) medewerkers in actieve dienst bij Essent en RWE attenderen op het bestaan en de doelen van het fonds. Hoofddoel voor ons als bestuur blijft uiteraard onze inzet voor allen die nu deelnemer zijn in het fonds.

Tegemoetkomingen
De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component ter verlichting van (extra) financiële lasten voor de gezondheidszorg van onze deelnemers (zie ook statuten art. 3).
De mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen worden jaarlijks door het bestuur beoordeeld en zo nodig aangepast. Het actuele vergoedingenoverzicht is in de eerste bestuursvergadering van 2024 vastgesteld. Op deze website is onder het tabblad vergoedingen te zien voor welke posten het bestuur op basis van het reglement in principe een tegemoetkoming toekent en om welke bedragen het daarbij gaat. Het bedrag dat per kalenderjaar standaard op de door het bestuur toegekende tegemoetkomingen als eigen bijdrage in mindering wordt gebracht (de ‘drempel’), blijft gehandhaafd op € 200.
Het streven van het bestuur is op deze manier vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven en alle deelnemers gelijkwaardig te behandelen.

Namens het bestuur,
Wim Rijks (voorzitter)