Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Binnen het bestuur van het Fonds is er het afgelopen jaar intensief naar de toekomst van het Fonds gekeken, met name hoe we de continuïteit op de lange termijn kunnen borgen. Het aantal bestaande deelnemers neemt door natuurlijk verloop steeds meer af, terwijl er amper nieuwe deelnemers bijkomen. De huidige jongeren hebben blijkbaar weinig belangstelling voor de sociale invalshoek van ons Fonds. Bovendien blijven medewerkers tegenwoordig meestal slechts enkele jaren bij dezelfde werkgever. Neemt niet weg dat wij ons als bestuur volledig zullen blijven inzetten voor allen die lid zijn en blijven van het Fonds.

Bekeken vanuit deze invalshoeken hebben we alle mogelijke vergoedingen doorgelicht. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht. Dit betekent concreet:

  • Relatief kleine aanvragen die voor het fondsbestuur veel werk betekenen, en waarschijnlijk geen of een zeer minimale uitbetaling tot gevolg hebben worden niet meteen in behandeling genomen. De indiener krijgt dan van het Fonds een standaardbrief en kan de mogelijk aangevulde aanvraag eventueel einde van het jaar opnieuw indienen.
  • We willen voorkomen dat er, zoals nu vaak gebeurt, aanvragen binnenkomen die de drempel amper overschrijden en dus slechts uitbetaling van een klein bedrag tot gevolg hebben. Daarom verzoeken we iedereen voortaan de aanvragen te bundelen en die 1 maal per kalenderjaar in te dienen. Natuurlijk blijft gelden dat als er door het jaar plotseling grote uitgaven zijn die wellicht voor vergoeding in aanmerking komen, er dan uiteraard wel een aanvraag ingediend kan worden.
  • De huidige 1%-drempel wordt, om beoordeling door uzelf te vereenvoudigen, vervangen door een vaste drempel van € 300,-. Dit betekent dat de eerste € 300,- die conform het vergoedingenoverzicht 2021 kunnen worden ingediend, niet worden vergoed. Raadpleeg vooraf altijd onze website; daar staan de actuele gegevens vermeld.

Tenslotte willen we de aanvraagprocedure vereenvoudigen en onnodige kosten besparen. Dien daartoe de aanvragen, met alle (gescande) noodzakelijke bijlages, zoveel mogelijk per e-mail bij het Fonds in. Dan kunnen wij zaken sneller en efficiënter oppakken en terugkoppelen, en daarmee besparen we op de kosten ten voordele van het Fonds.
De deelnemersbijdrage blijft in 2021 ongewijzigd € 12,- per jaar en wordt begin van het jaar automatisch geïncasseerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen die ingaande 1 januari 2021 worden doorgevoerd uiteindelijk u als deelnemers ten goede komen, en de continuïteit van het Fonds zullen bevorderen.

Namens het bestuur,

Wim Rijks (voorzitter)