Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Binnen het bestuur van het Fonds is het afgelopen jaar intensief naar de toekomst van het fonds gekeken, met name hoe we de continuïteit op de lange termijn kunnen borgen. Het aantal deelnemers neemt door natuurlijk verloop steeds meer af, ook omdat er weinig nieuwe deelnemers bijkomen. De huidige jongeren lijken helaas weinig belangstelling te hebben voor de sociale invalshoek van ons fonds. Bovendien blijven medewerkers tegenwoordig niet meer tot hun pensioenleeftijd bij dezelfde werkgever. Neemt niet weg dat wij ons als bestuur volledig zullen blijven inzetten voor allen die lid zijn en blijven van het fonds.

Bekeken vanuit deze invalshoeken hebben we alle mogelijke vergoedingen doorgelicht. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht.
Dit betekent concreet:

  • Relatief kleine aanvragen die voor het fondsbestuur veel werk betekenen, en waarschijnlijk geen of een zeer minimale uitbetaling tot gevolg hebben worden niet meteen in behandeling genomen. De indiener krijgt dan van het fonds een standaardbrief met het verzoek de mogelijk aangevulde of uitgebreide aanvraag eventueel einde van het jaar opnieuw indienen.
  • We willen voorkomen dat er, zoals nu vaak gebeurt, aanvragen binnenkomen die de drempel amper overschrijden en dus slechts uitbetaling van een klein bedrag tot gevolg hebben. Daarom verzoeken we de indieners voortaan de aanvragen te bundelen en die eenmaal per (einde) kalenderjaar in te dienen.
    Natuurlijk blijft gelden dat als er door het jaar onverwacht hoge uitgaven zijn die wellicht voor vergoeding in aanmerking komen, er dan uiteraard wel een aanvraag ingediend kan worden.
  • De huidige 1%-drempel wordt, mede om beoordeling door uzelf te vereenvoudigen, vervangen door een vaste drempel van € 300,-. Dit betekent dat de eerste € 300,- die conform het vergoedingenoverzicht over 2021 kunnen worden ingediend niet worden vergoed.
    Raadpleeg vooraf altijd onze website; daar staan de actuele gegevens vermeld.
  • Tenslotte vereenvoudigen we de aanvraagprocedure zelf om op onnodige kosten en ten voordele van het fonds te besparen. Daartoe dienen de aanvragen, met alle (gescande) noodzakelijke bijlages, zoveel mogelijk per e-mail bij het fonds te worden aangeleverd (de postbus van het fonds is vervallen). Op die manier kunnen wij aanvragen sneller en efficiënter oppakken en naar u reageren.

De deelnemersbijdrage blijft in 2021 ongewijzigd € 12,- per jaar en wordt begin van het jaar automatisch geïncasseerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen die per 1 januari 2021 zijn doorgevoerd uiteindelijk u als deelnemer ten goede komen, en ook de continuïteit van het Fonds zullen bevorderen.

Namens het bestuur,

Wim Rijks (voorzitter)