Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Beste deelnemers aan het Sociaal Fonds Essent,

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de heringerichte administratie binnen het fonds, samen met de vernieuwde website, goed functioneert. Ook de werkverdeling binnen het bestuur verloopt gestroomlijnd. Doel is waar mogelijk zoveel mogelijk aanvragen via de website of via e-mail af te handelen. De postbus van het fonds is per 1 november 2022 opgeheven. Een regulier postadres blijft echter beschikbaar. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. In het belang van alle deelnemers verwachten wij dat met deze maatregelen de continuïteit van het fonds op de lange termijn nog beter geborgd is.

We zien dat het aantal deelnemers aan het fonds door de jaren verder afneemt, helaas veelal veroorzaakt door natuurlijk verloop (overlijden). Vanuit Essent en RWE Generation komen er weinig nieuwe leden bij. Het bestuur wil met extra communicatie (0.a. via de medezeggenschap) medewerkers in actieve dienst bij Essent en RWE attenderen op het bestaan en de doelen van het fonds. Hoofddoel voor ons als bestuur blijft uiteraard onze inzet voor allen die nu deelnemer zijn in het fonds.

De mogelijk te verstrekken tegemoetkomingen worden jaarlijks doorgelicht en wanneer nodig aangepast. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht. Besloten is het bedrag dat per kalenderjaar standaard als eigen bijdrage in mindering gebracht wordt op de door het bestuur toegekende tegemoetkomingen (de ‘drempel’) ingaande 1 januari 2023 te handhaven op € 200. Op deze website is onder het tabblad vergoedingen te zien wat dat voor 2023 concreet betekent.

De deelnemersbijdrage blijft ook in 2023 ongewijzigd € 12,- per jaar. Deze wordt begin van het jaar automatisch door het fonds geïncasseerd.

Namens het bestuur,
Wim Rijks (voorzitter)