Welkom op de website van het Sociaal Fonds

Beste deelnemers van het Sociaal Fonds Essent,

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat binnen het fonds de herinrichting van de administratie is afgerond, de vernieuwde website goed functioneert en ook de werkverdeling binnen het bestuur gestroomlijnd verloopt. Doel is waar mogelijk zoveel mogelijk aanvragen via de website of via e-mail af te handelen. De postbus van het fonds wordt per 1 november 2022 opgeheven, en dient bij voorkeur niet meer te worden gebruikt, dit levert vertraging in de verwerking van de aanvraag op. Een regulier postadres blijft echter beschikbaar. Door de nieuwe aanpak zijn ook de operationele kosten van het fonds aanzienlijk verlaagd. Met deze maatregelen verwachten wij dat de continuïteit van het fonds op de lange termijn in het belang van alle leden nog beter geborgd is.

Helaas zien we dat het aantal deelnemers door de jaren verder afneemt, vooral door natuurlijk verloop (overlijden). Vanuit Essent en RWE Generation komen er weinig nieuwe leden bij. Het bestuur wil extra communicatie stimuleren naar medewerkers in actieve dienst bij Essent en RWE om hen te attenderen op het bestaan en de doelen van het fonds. Hoofddoel voor ons als bestuur blijft uiteraard onze inzet voor allen die nu lid zijn van het fonds.

De mogelijke tegemoetkomingen worden jaarlijks doorgelicht. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht. Besloten is het bedrag dat per kalenderjaar standaard als eigen bijdrage in mindering gebracht wordt op de door het bestuur toegekende tegemoetkomingen (de ‘drempel’) ingaande 1 januari 2022 te verlagen van € 300 naar € 200. Daarnaast is een aantal mogelijke tegemoetkomingen verhoogd. Op deze website is onder het tabblad vergoedingen te zien wat dat voor 2022 concreet betekent.

De deelnemersbijdrage blijft ook in 2022 ongewijzigd € 12,- per jaar. Deze is begin van het jaar automatisch door het fonds geïncasseerd.

Namens het bestuur,
Wim Rijks (voorzitter)