Over ons – Sociaal Fonds Essent

 ‘De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken die financiële steun noodzakelijk maken en waarin financiële steun door andere instanties niet of niet voldoende wordt verleend, of niet geëigend is.’

Het fonds wordt geheel door vrijwilligers in het bestuur gerund. Er vindt ook al jaren geen ondersteuning meer plaats vanuit de Essent organisatie. Redenen voor het bestuur om voortdurend  kritisch te kijken naar de organisatie van het fonds en met name naar de hoeveelheid werk die gemoeid is met het verwerken van de aanvragen.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol en sociale wet- en regelgeving verandert regelmatig. Onder andere wijzigingen in de WMO en de thuiszorg beïnvloeden ons vergoedingenbeleid. Diverse aanvragen die bij het fonds worden ingediend vallen onder de WMO. Uitgangspunt is dat als er elders een tegemoetkoming voor te krijgen is, het fonds daar voor dat deel niet aan bijdraagt. Uitgezonderd als er door bovenmatige medische of aanverwante kosten sprake is van een onevenredig zware financiële belasting.

Het bestuur beoordeelt jaarlijks of de tegemoetkomingen nog voldoen aan de gestelde doelen en in hoeverre deze nog in lijn zijn met de kosten en de eigen bijdragen van de deelnemers. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de te verstrekken hulpmiddelen en diensten. Het bestuur past daar jaarlijks het vergoedingenbeleid op aan. Voor de uitvoering daarvan zijn binnen het bestuur richtlijnen opgesteld voor gelijksoortige, vergelijkbare aanvragen die veelvuldig voorkomen (zie overzicht vergoedingen 2022).
Echter niet alles is te voorzien en daarom worden alle aanvragen binnen het bestuur besproken en wordt er, indien nodig, naar aanleiding daarvan nieuw beleid gemaakt.
Zo proberen we, met onze doelstelling in het achterhoofd, in te spelen op actuele ontwikkelingen, uniformiteit in behandeling na te streven, en iedereen zo gelijk mogelijk te behandelen.