Vergoedingen 2023

Algemeen
 • Er is een vaste minimum eigen bijdrage (‘drempel’) van € 200 per kalenderjaar. Deze wordt eenmalig toegepast op alle toegekende tegemoetkomingen samen per kalenderjaar.
 • In verband met de werklast van het bestuur verzoeken we u waar mogelijk de aanvragen te bundelen en eenmaal per jaar in te dienen.
  Een uitzondering is er voor aanvragen waarbij het gaat om aanmerkelijke kosten of in noodgevallen.
 • Indiening van een rekening moet plaats hebben uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Uitgezonderd een dwingende reden die eerder indienen verhinderde.
 • Dien bij voorkeur aanvragen in via de website of het e-mailadres van het fonds. Lees vooraf goed het reglement en de vergoedingsvoorwaarden op de website
 • Contact: bij voorkeur via e-mail info@sociaalfondsessent.nl. Het telefoonnummer van het fonds schakelt normaliter door naar de voicemail; deze wordt enkel malen per week beluisterd. Spreek duidelijk naam en telefoonnummer in, en u wordt teruggebeld.
 • Bij een aantal posten geldt het uitgangspunt dat de deelnemer de hoogst mogelijke aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten.
  Als norm hanteert her fonds hierbij het Zilveren Kruis- of het VGZ-pakket, ook als u een polis heeft afgesloten bij een andere zorgverzekering.
 • Het fonds geeft geen tegemoetkoming als deze mogelijk is vanuit de Wmo of een andere instantie. Alleen bij een gedeeltelijke vergoeding of gemotiveerde afwijzing kan alsnog een aanvraag bij het fonds ingediend worden.
 • De eigen bijdrage voor thuiszorg en/of Wmo komt niet voor tegemoetkoming in aanmerking en telt niet mee voor het vastgestelde drempelbedrag.
 • Het fonds zal bij de bepaling van een tegemoetkoming een aftrek toepassen voor kosten van normale aanschaf zoals bijvoorbeeld bij woningaanpassing. Een dergelijke aanvraag is alleen mogelijk bij een medische indicatie.
CATEGORIE OMSCHRIJVING IN MINDERING BRENGEN
Optische hulpmiddelen Over een periode van drie kalenderjaren wordt bij de aanschaf van een bril, brillenglazen of lenzen maximaal € 250,- als tegemoetkoming toegekend, ongeacht de hoogte van de aanschafkosten.
Bij lenzen (bijvoorbeeld halfjaar­pakketten) gelden de kosten die in 1 kalenderjaar worden gemaakt. Onderhoudsmiddelen en -vloeistoffen zijn uitgesloten van vergoeding.
Kunstlenzen Per lens wordt maximaal 50% van de kosten vergoed.
Ooglaser behandeling De kosten kunnen eenmalig tot een maximaal behandelingsbedrag van € 1.250, – per oog voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, mits als medisch noodzakelijk geïndiceerd. In mindering: een door het bestuur vastgesteld bedrag van € 785,- zogenoemd ‘verzekerbaar aandeel’ (ooglaserbehandeling). Gebaseerd op de hoogst mogelijke vergoeding/korting die via een zorgverzekeraar kan worden verstrekt, ongeacht of deze vergoeding daadwerkelijk is verstrekt.
Gehoor hulpmiddelen Hoorapparaten: via de basisverzekering kan een vergoeding tot maximaal 75% per hoorapparaat worden verstrekt. In de voor eigen rekening blijvende kosten (eigen bijdrage 25%) kan door het fonds een tegemoetkoming worden verstrekt tot een maximaal declarabel bedrag van € 600,- per gehoorhulpmiddel. In mindering: 75% van de aanschafprijs
Overige gehoorhulpmiddelen Het fonds kan een vergoeding toekennen voor de overige gehoorhulpmiddelen (zoals connectie met telefoon, versterkers e.d.). Er wordt maximaal 50% van de voor eigen rekening blijvende kosten, met een maximum van € 500,- vergoed.
Batterijen, onderhoudsmiddelen, nazorgpaketten en verzekeringspakketten worden niet vergoed.
Haarprothese Per kalenderjaar kunnen de kosten tot een maximaal aanschafbedrag van € 2.000, – voor een eventuele tegemoetkoming in aanmerking komen. In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering kan worden verstrekt; maximaal € 600,-. Ongeacht of deze vergoeding daadwerkelijk is verstrekt.
Mondzorg De voor eigen rekening blijvende kosten van noodzakelijke mondzorg kunnen eenmalig gedurende een periode van twee aaneengesloten kalenderjaren tot een maximumbedrag van € 2.500,- per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. In mindering: de maximale vergoeding van de hoogste aanvullende verzekering  per kalenderjaar, ongeacht of er een aanvullende verzekering is afgesloten. Ingaande 2023 is dit bedrag op € 1.000,- gesteld. Als het bedrag van de tegemoetkoming vanuit de zorgverzekering hoger is dan € 1.000,- dan geldt het hogere bedrag.
Alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeskunde- of natuurgeneeskunde-behandelingen en -medicijnen kunnen per kalenderjaar tot een maximaal bedrag van € 500,- in aanmerking komen.
Per consult komt tot een maximumtarief van € 70,- in aanmerking.
Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen zijn uitgesloten van vergoeding.
In mindering: de hoogst mogelijke vergoeding die door een zorgverzekeraar kan worden verstrekt (€ 40,- per consult).
De maximale vergoeding is € 500,- per kalenderjaar.
Voedingsupplementen en diëten Voor voedingssupplementen is er, mits op medische indicatie, een maximum tegemoetkoming van € 500,- per kalenderjaar.
Voor diëten (glutenvrij, zoutarm) is er, mits op medische indicatie, een tegemoetkoming van 50% van de kosten met een maximum van € 500,- per kalenderjaar.
Reiskosten bezoek Dit betreft reiskosten voor het langer dan 14 dagen aaneengesloten bezoeken van een gezinslid verblijvend in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Mits de reisafstand meer dan 25 kilometer enkele reis bedraagt, kan voor ten hoogste 7 keer per week tot maximaal 6 weken een tegemoetkoming van € 0,21 per kilometer (fiscaal vrije vergoeding 2023) worden verstrekt.
Verblijf langer dan 6 weken is ter beoordeling door het bestuur.
Parkeerkosten In bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur is een tegemoetkoming mogelijk.
Verblijfskosten In bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur is een tegemoetkoming mogelijk.
Reiskosten specialist Bij bezoek aan een specialist, fysiotherapeut e.d. wordt geen tegemoetkoming reiskosten gegeven door het fonds. Bij behandelingen in een specialistische kliniek op zeer grote afstand van de woonplaats zal het bestuur per geval beoordelen of er een tegemoetkoming gegeven wordt.
Basis daarbij is dan de tegemoetkoming conform reiskostenvergoeding bezoek gezinsleden.
Orthopedie en podotherapie Voor orthopedisch(e) schoeisel en -hulpmiddelen geldt een tegemoetkoming voor eigen bijdrage in de kosten van 50% van het notabedrag met een maximum van € 500,- per kalenderjaar.
Voor kosten voor consulten en/of onderzoek voor orthopedie of podotherapie geldt, mits niet vergoed door de zorgverzekeraar, een tegemoetkoming voor eigen bijdrage in de kosten van maximaal € 70,- per consult / onderzoek. Hiervan komt 50% van het totale notabedrag met een maximum van € 500,- per jaar voor een tegemoetkoming in aanmerking.
Pedicure Tegemoetkoming is alleen mogelijk met medische indicatie (bij diabetes, glaucoom). De maximale tegemoetkoming bedraagt € 30,- per consult met een maximum van € 250,- per kalenderjaar.
Elektrische fiets Aanvraag voor tegemoetkoming wordt afgewezen behalve als sprake is van medische indicatie. In dat geval worden alleen de extra kosten van aanpassing bovenop de reguliere aanschafprijs van een elektrische fiets meegenomen. Het bestuur bepaalt het bedrag van de tegemoetkoming.
Relaxstoel / Sta-op-stoel De maximale vergoeding van een medisch geïndiceerde stoel is 50% van het notabedrag met een maximum van € 1.000,-. De tegemoetkoming wordt slechts eenmaal verstrekt.
Traplift Een traplift dient via de Wmo te worden aangevraagd. Indien deze onder bijzondere omstandigheden niet of niet helemaal door de Wmo wordt vergoed kan, ter beoordeling van het bestuur, eenmalig een vergoeding worden toegekend. De maximale tegemoetkoming van de voor eigen rekening blijvende kosten (voor een traplift naar 1e verdieping) is 50% van het notabedrag dan wel het eigen aandeel in de kosten, tot een maximaal bedrag van € 4.000,-
Verhuiskosten Kosten vloerbedekking en gordijnen, mits verhuizing noodzakelijk is op medisch advies.
De maximale tegemoetkoming is 50% van de kosten met een maximum van € 750,-.
Geen tegemoetkoming Geen tegemoetkoming wordt verstrekt voor: fysiotherapie, steunkousen, verbandmiddelen, onderhoudsmiddelen (o.a. voor lenzen), personenalarmering, reparatie van hulpmiddelen, batterijen (o.a. voor hoorapparaten) en kleine aanpassingen aan de woning (o.a. toiletverhogers, beugels etc.).
Buitengewone omstandigheden Betreft alle bijzondere omstandigheden die steun noodzakelijk maken. Op basis van een gemotiveerd verzoek en ondersteund door een gekwalificeerd medisch advies waaruit de noodzaak blijkt, kan het bestuur overwegen tot het verlenen van steun. In de overwegingen van het bestuur wordt eventueel ook getoetst of er via andere instanties (zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo) een beroep is gedaan op een vergoeding, en wat het resultaat hiervan was.
Bij buitengewone omstandigheden zal het bestuur uit sociale overwegingen ook alle overige (medisch gerelateerde) kosten die binnen het betreffende jaar vallen meewegen bij de aanvraag voor een tegemoetkoming. Het betreft alleen kosten die voor eigen rekening blijven, niet zijnde het eigen risico in het kader van de zorgverzekering, en waarvoor niet bij een andere instantie een vergoeding verkregen kan worden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aandachtspunt: u kunt via de gemeente een beroep doen op de Wmo.
Let hierbij op dat reeds gemaakte kosten om een voorziening te realiseren, niet worden vergoed. De gemeente zal de aanvraag dan afwijzen. Ook het fonds zal dan geen vergoeding toekennen, dus dien uw Wmo-aanvraag altijd tijdig vooraf in bij de gemeente.
Mocht de Wmo geen, of maar een deel van de noodzakelijke kosten vergoeden dan kan voor het restant een aanvraag gedaan worden bij het fonds. Voorbeelden hiervan kunnen zijn aanschaf traplift en het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen.
Drempel (minimum eigen bijdrage) Ingaande 1 januari 2023 is de ‘drempel’ vastgesteld op  € 200,-.
Dit bedrag wordt per kalenderjaar standaard eenmalig in mindering gebracht op de bedragen die over het kalenderjaar samen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Fonds Essent.