Vergoedingen 2021

Rubriek Voorwaarden / beoordelingscriteria In mindering te brengen Drempel
€ 300,-
Hulpmiddelen
Gehoor Via de basisverzekering kan een vergoeding tot maximaal 75% worden verstrekt. Door het Sociaal Fonds kan een tegemoetkoming in de voor eigen rekening blijvende kosten (eigen bijdrage 25%) worden verstrekt tot een maximaal declarabel bedrag van € 450,- per gehoorhulpmiddel. 75% van de aanschafprijs. Ja
Haarprothese Gedurende een kalenderjaar kunnen de kosten tot een maximaal aanschafbedrag van € 2.000, – voor een eventuele tegemoetkoming in aanmerking komen. De hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering kan worden verstrekt; maximaal € 600,-. Ongeacht of deze vergoeding daadwerkelijk is verstrekt. Ja
Mondzorg
Vergoeding via zorgverzekering De voor eigen rekening blijvende kosten van noodzakelijke mondzorg kunnen eenmalig gedurende een periode van twee aaneengesloten kalenderjaren tot een maximumbedrag van € 1.150 per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Ja
Geen vergoeding via zorgverzekering De behandelingskosten van noodzakelijke mondzorg kunnen eenmalig gedurende een periode van 2 aaneengesloten kalenderjaren tot een maximumbedrag van € 2.500, – per kalenderjaar voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. De hoogst mogelijke vergoeding die via de zorgverzekering kan worden verstrekt is € 1.150, – per kalenderjaar. Ja
Geneeskundige zorg
Ooglaserbehandeling Eenmalig kunnen deze kosten, mits als medisch noodzakelijk geïndiceerd, tot een maximaal behandelingsbedrag van € 1.250, – per oog voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Hierop wordt in mindering gebracht: een door het Bestuur vastgesteld bedrag van € 785,- ‘verzekerbaar aandeel’. Gebaseerd op de hoogst mogelijke vergoeding/korting die via een zorgverzekeraar kan worden verstrekt, ongeacht of deze vergoeding daadwerkelijk is verstrekt. Ja

 

Buitengewone omstandigheden
Betreft alle bijzondere omstandigheden die steun noodzakelijk maken.

Op basis van een gemotiveerd verzoek en ondersteund door een gekwalificeerd medisch advies waaruit de noodzaak blijkt, kan het bestuur overwegen tot het verlenen van steun. In de overwegingen van het bestuur wordt eventueel ook getoetst of er via andere instanties (zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) een beroep is gedaan, en wat het resultaat hiervan was.

Bij buitengewone omstandigheden zal het bestuur uit sociale overwegingen ook alle overige (medische) kosten die binnen het betreffende jaar vallen meewegen bij de aanvraag voor een tegemoetkoming. Het betreft alleen kosten die voor eigen rekening blijven en waarvoor niet bij een andere instantie een vergoeding verkregen kan worden.

Aandachtspunt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Via de gemeente kunt u een beroep doen op de WMO.

Let hierbij op dat de reeds gemaakte kosten om een voorziening te realiseren, niet worden vergoed. De gemeente zal de aanvraag dan afwijzen.
Ook het fonds zal dan geen vergoeding toekennen, dus dien uw WMO-aanvraag altijd tijdig vooraf in bij de gemeente.

NB.: Ingaande 2021 is de 1% inkomensafhankelijke drempel vervangen door een vast bedrag van € 300,-. Dit bedrag wordt op jaarbasis standaard eenmalig in mindering gebracht op de bedragen die over 2021 samen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Fonds Essent.